Privacyverklaring

Privacyverklaring
Voetverzorgingspraktijk Betty hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:
• Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verstrekt;
• We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
• We zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij zullen u hierop wijzen en zullen deze respecteren.
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemene zin, vragen hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers:
Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Voetverzorgingspraktijk Betty verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
• Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetverzorgingspraktijk Betty de volgens persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam:
• Meisjesnaam;
• Adres;
• Postcode en woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geslacht;
• Naam huisarts of behandelend arts

Als de kosten voor uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd worden bij een zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar, wordt tevens gevraagd om uw:
• Burger Service Nummer.

Als de factuur door een ander dan uzelf betaald wordt, vragen we tevens van deze persoon:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam:
• Adres;
• Postcode en woonplaats;
• E-mailadres;

In bepaalde situaties zullen er foto’s gemaakt worden van (de huid en/of nagels) van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Voetverzorgingspraktijk Betty. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld. In sommige gevallen zullen wij expliciet vragen om de foto’s met andere pedicures, podotherapeuten of disciplines te mogen delen in een beveiligde omgeving. Voetverzorgingspraktijk Betty zal u ten alle tijden vragen of er foto’s gemaakt mogen worden en met welk doel.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in alle financiële administratie voor maximaal 7 jaar
• Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum